درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بیشترین آنتی بادی ها در مایع مغزی نخاعی و بزاق به ترتیب ( از چپ به راست ) کدامند ؟

1 ) IgM ، IgG
2 ) IgA ، IgG
3 ) IgA ، IgE
4 ) IgE ، IgM