درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادیهای طبیعی ضد گروههاای خونی معمولا از چه کلاسی هستند ؟ 

1 ) IgA ، IgM
2 ) IgE ، IgG
3 ) IgG، IgM
4 ) از همه کلاس ها