درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه موارد زیر در خصوص IgG صحیح است بجز:

1 ) کمپانی را فعال می نماید.
2 ) در پاسخ ثانویه بیشترین میزان آنتی بادی سرمی است.
3 ) در سطح همه لنفوسیتهای B  بالغ وجود دارد.
4 ) از مادر به جنین منتقل می شود.