درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از کدام یک از روش های زیر برای رنگ آمیزی اسپور باکتری ها استفاده می گردد؟

1 ) ذیل نلسون
2 ) آلبرت
3 ) فونتانا
4 ) مولر