درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


علت مقاومت اسپور باکتری ها به حرارت چیست؟

1 ) تراکم بیش از حد دیواره سلولی
2 ) خاصیت انکسار نور
3 ) کمی آب و وجود ملح دی پیکولینات کلسیم
4 ) تندا لیزاسیون ( حرارت نوبه ای )