درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایشی که بر اساس مجاورت باکتری کپسول دار با سرم اختصاصی ضد کپسولی طراحی گردیده کدام است؟

1 ) کوالانگ ( quellung )
2 ) متیل رد ( MR )
3 ) وژ پرسکوار ( VP )
4 ) رنگ آمیزی منفی ( Negative Staining )