درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم موکوئیدی پرگنه های میکروبی ناشی از وجود کدام یک از اجزاء سطحی زیر در باکتری است؟

1 ) پیلی
2 ) تار لرزان
3 ) کپسول
4 ) جدار سلولی