درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام جملات زیر در مورد کپسول باکتری ها صحیح است بجز :

1 ) مانع از خشک شدن باکتری می گردد
2 ) در رنگ آمیزی گرم رنگ نمی گیرد
3 ) مانع از عمل بیگانه خواری می گردد
4 ) در تبادلات غذایی مانند غشا عمل می کند