درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مطالب زیر در مورد کپسول باکتریایی صدق می کند؟

1 ) از آن به عنوان تایپ ایمونولوژیکی باکتری ها استفاده می کنند
2 ) مشترک بین گرم مثبت ها و گرم منفی هاست ولی ندرتا در گرم منفی ها مشاهده می شود
3 ) یک نقش مقاومت در برابر فشار اسموتیک در باکتری را بر عهده دارد
4 ) موجب افزایش ویرولانس باکتری می گردد زیرا که فعالیتی شبیه به اندوتوکسین دارد