درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود کپسول در باکتری ها بیشتر موجب کدام یک از اختصاصات زیر می شود؟

1 ) بیماری زایی
2 ) حرکت
3 ) مقاومت در برابر حرارت
4 ) مقاومت در برابر داروها