درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پروتئینهای زیردر ویروس HIV نقش تنظیمی دارد ؟

1 ) GP40
2 )

Rev


3 ) GP120
4 ) P24