درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


غیر از وقفه در فاگوسیتوز نقش دیگر کپسول در باکتری ها چیست؟

1 ) جلوگیری از تاثیر مواد ضد میکروبی
2 ) جلوگیری از خروج بعضی مواد تولید شده مانند آنزیم ها
3 ) جلوگیری از دهیدراته شدن سلول
4 ) جلوگیری از عبور مواد محلول در آب