درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پروتئین های زیر مسئول کنترلSplicing در ویروس HIV  میباشد؟


1 ) nef

2 ) rex

3 ) tax

4 ) rev