درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ساختار در باکتری ها باعث افزایش مقاومت آنها نسبت به عوامل بیگانه خوار ، داروها ، آنتی بادی ها و غیره خواهد شد؟

1 ) کپسول
2 ) فلاژل
3 ) غشای سیتوپلاسمی
4 ) دیواره سلولی