درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از محیط های زیر جهت بررسی حرکت در باکتری ها کاربرد دارد؟

1 ) پپتون واتر
2 ) محیط MR - VP
3 ) محیط  TCBS ( تیوسولفات سیترات بایل سالت سوکروز آگار)
4 ) SIM