درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای زیر مربوط به فلاژل باکتری است؟

1 ) O
2 ) H
3 ) K
4 ) F