درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


جسم بازال در ساختمان کدام قسمت از باکتری دیده می شود؟

1 ) پیلی
2 ) سیتوپلاسم
3 ) فلاژل
4 ) کپسول