درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژن H مربوط به کدام یک از اجزاء زیر در باکتری است؟

1 ) میکروفیبریل
2 ) فیمبریه
3 ) تار لرزان
4 ) پیلی