درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


پاسخ ایمنی هومورال در دفاع بر علیه کدام ارگانیسمها دارای نقش بیشتری می باشد؟


1 ) ویروسها

2 ) باکتریهای داخل سلولی

3 ) تک یاخته ها

4 ) باکتریهای خارج سلولی