درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ساختمان های زیر در اتصال باکتری به محلهای مختلف بیشتر دخالت دارد؟

1 ) کپسول
2 ) فلاژل
3 ) پیلی ( فیمبریه )
4 ) آنتی ژنهای سوماتیک