درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


تولید اینترفرون به عنوان واکنش دفاع ضد ویروس توسط..............در بدن انجام میشود و موجب........


1 ) یاخته مورد حمله ویروس- حفاظت از یاخته های اطراف آن است.
2 ) یاخته مورد حمله ویروس- حفاظت یاخته مولد آن است.
3 ) یاخته آسیب دیده- تولید پلدتن میشود

4 ) لنفوسیتها- تخریب پوشش ویروسی میشود.