درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در مورد پیلی صحیح است؟

1 ) عامل حرکت است
2 ) عامل استقرار ( colonization ) است
3 ) در سنتز مزوزوم موثر است
4 ) در سنتز پپتیدوگلیکان موثر است