درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اجزاء باکتری از طریق میکروسکوپ نوری قابل مشاهده نمی باشد؟

1 ) اسپور
2 ) پیلی
3 ) کپسول
4 ) دانه های ذخیره ای