درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اندوتوکسین باکتری های گرم منفی دارای کدام یک از خصوصیات زیر نمی باشد؟

1 ) از جنس لیپو پلی ساکارید است
2 ) حرارت صد درجه را به مدت یک ساعت تحمل می کند
3 ) می تواند به توکسوئید تبدیل شود
4 ) قسمتی از دیواره سلولی باکتری را تشکیل می دهد