درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد اندوتوکسین باکتری ها صحیح است؟

1 ) به توکسوئید تبدیل می شود
2 ) ساختمان پروتئینی دارد
3 ) ساختمان لیپو پلی ساکاریدی دارد
4 ) ایجاد تب نمی کند