درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام بخش از لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی بخش سمی آن محسوب می گردد؟

1 ) KDO
2 ) آنتی ژن O
3 ) لیپید A
4 ) Core