درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


لیپو پلی ساکارید یا LPS جزء ساختمان اصلی کدام قسمت از باکتری است؟

1 ) سل وال
2 ) فضای پری پلاسمیک
3 ) مامبران داخلی
4 ) مامبران خارجی