درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ترکیبات زیر در ساختار سل وال باکتری های گرم منفی حضور ندارد؟

1 ) لیپید ها
2 ) پروتئین ها
3 ) پپتیدوگلیکان
4 ) اسید تئی کوئیک