درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بخش لیپید A در باکتری های گرم منفی متعلق به کدام یک از ساختمانهای شیمیایی زیر است؟

1 ) لیپو پروتئین
2 ) فسفو لیپید
3 ) لیپو پلی ساکارید
4 ) لیپو تئی کوئیک اسید