درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


دیواره باکتری گرم منفی از خارج به داخل از قسمتهای زیر تشکیل شده است؟

1 ) پرده خارجی - فضای پری پلاسمیک - پپتیدوگلیکان - پرده سیتوپلاسمی
2 ) اسید تئی کوئیک - پپتیدوگلیکان - پرده سیتوپلاسمی
3 ) پرده خارجی - پپتیدوگلیکان - پرده سیتوپلاسمی
4 ) اسید دی پیکولینیک - اسید تئی کوئیک - پرده سیتوپلاسمی