درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر بیان کننده ساختمان شیمیایی اندوتوکسین در باکتری های گرم منفی است؟

1 ) اسید لیپوتئی کوئیک - لیپید A - آنتی ژن O
2 ) لیپید A - هسته پلی ساکاریدی - آنتی ژن O
3 ) لیپید A - هسته پلی ساکاریدی - اسید تئی کوئیک
4 ) آنتی ژن O - اسید تئی کوئیک - اسید لیپوتئی کوئیک