درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام موارد زیر در باکتری های گرم منفی وجود دارد بجز:

1 ) Teichoic Acid
2 ) KDO (2-keto-3deoxy-octulonate
3 ) peptidoglycan
4 ) phospholipid