درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


غلظت كداميك از فاكتورهاي انعقادي در خون بيشتر است؟


1 ) I

2 ) XII

3 ) IX

4 ) X