درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کلیه گزینه های زیر در مورد اندوتوکسین ( لیپو پلی ساکارید) باکتری های گرم منفی صادق است بجز:

1 ) در پوشش سلولی باکتری ها جای دارد
2 ) دارای لیپید
3 ) سازنده آنتی ژنهای سوماتیک (O) است
4 ) در باکتری زنده به محیط اطراف ترشح می گردد