درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام گزینه های زیر جزء فعالیت های بیولوژیک اندوتوکسین باکتریهای گرم منفی به شمار می روند بجز:

1 ) تولید کاشکتین (TNF)
2 ) کاهش فشار خون و بروز شوک
3 ) تحریک واکنش جلدی شوارتزمن
4 ) کاهش دمای بدن