درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکامل یک از کرم های زیر مورچه میزبان واسط دوم است؟


1 ) تنیا ساژیناتا

2 ) دیکروسلیوم

3 ) فاسیولا هپاتیکا

4 ) شیستوزوما هماتوبیوم