درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بدن کرم بالغ کدام ترماتود گوشتی و قطور است؟


1 ) کلونورکیس

2 ) هتروفیس

3 ) فاسیولوپسیس بوسکی

4 ) فاسیولا ژیگانتیکا