درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدام ترماتود وقتی از کرم دفع میشود نارس میباشد؟


1 ) کلونورکیس

2 ) دیکروسلیوم

3 ) شیستوزوما هماتوبیوم

4 ) فاسیولا هپاتیکا