درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام حلزون در سیکل زندگی فاسیولا هپاتیکا نقش میزبان واسط را دارد؟


1 ) بولینوس

2 ) بیومفالاریا

3 ) لیمنه

4 ) هلی سلا