درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام فاکتورهای زیر در باکتری های گرم منفی وجود دارند بجز:

1 ) لیپو پلی ساکارید
2 ) غشای خارجی
3 ) اسید تئی کوئیک
4 ) آنتی ژن O