درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد کدام انگل با خوردن جگر آلوده امکان گزارش کاذب آلودگی وجود دارد؟


1 ) فاسیولا

2 ) کلونورکیس

3 ) شیستوزوما

4 ) هتروفیس