درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد کدام یک از انگلهای زیر حلزون لیمنه نقش میزبان واسط را دارد؟


1 ) دیکروسلیوم

2 ) فاسیولا

3 ) شیستوزوما

4 ) هتروفیس