درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد کدام یک از انگلهای زیر امکان گزارش آلودگی کاذب به علت خوردن جگر آلوده وجود دارد؟


1 ) پیوک

2 ) فاسیولا

3 ) تریشین

4 ) شیستوزوما مانسونی