درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انسان به چه نحوی به فاسیولا مبتلا میشود؟


1 ) خوردن گوشت ماهی

2 ) خوردن جگر خام

3 ) نفوذ سرکر درپوست

4 ) خوردن گیاهان آلوده به متاسرکر