درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سبزیجات آبزی در انتقال کدام یک از انگلهای زیر نقش اساسی دارند؟


1 ) دیکروسلیوم دندریتیکوم

2 ) فاسیولا هپاتیکا

3 ) شیستوزوما مانسونی

4 ) پاراگونیموس وسترمانی