درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک در ریه ایجاد عفونت میکند؟


1 ) فاسیولوپسیس بوسکی

2 ) هتروفیس هتروفیس

3 ) پاراگونیموس وسترمانی

4 ) فاسیولا ژیگانتیکا