درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام کرم باعث آلودگی انسان به صورت اتفاقی میشود؟


1 ) شیستوزوما هماتوبیوم

2 ) نکاتور آمریکانوس

3 ) آسکاریس لومبر کوئیدس

4 ) فاسیولا هپاتیکا