درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


متاسرکر، لاروهای ..........است.


1 ) داخل ریه میزبان

2 ) موجود در بدن مورچه

3 ) داخل بدن حلزون

4 ) روی گیاهان آبی