درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ساختمان شیمیایی دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت عمدتا از چه موادی تشکیل شده است؟

1 ) لیپو پلی ساکارید و اسید تئی کوئیک
2 ) لیپید A و پپتیدوگلیکان
3 ) لیپید A و اسید تئی کوئیک
4 ) پپتیدوگلیکان و اسید تئی کوئیک