درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کرمهای زیر کدام یک در داخل روده انسان و حیوانات یافت میشوند؟


1 ) شیستوز.ما مانسونی

2 ) فاسیولوپسیس بوسکی

3 ) فاسیولا ژیگانتیکا

4 ) کلونورکیس سیننسیس